top of page
Stacking Blocks

OFERTA GABINETU:

Wszystkie programy pracy z dziećmi zostały skonstruowane w taki sposób, by uniknąć efektu interferencji treści poszczególnych zadań oraz by zmaksymalizować atrakcyjność poszczególnych zajęć.


Zajęcia odbywają się indywidualnie po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Czas trwania zajęć podczas jednego spotkania 50 min + 10 min konsultacji.

Oferta: Nasze usługi

Ocena ryzyka dysleksji

Cykl prób diagnostycznych, obserwacja i wywiad z rodzicami mające na celu ocenę ryzyka dysleksji. Badanie prowadzone w oparciu o program Dysleksja PRO opracowany przez prof. zw. dr hab. Martę Bogdanowicz przeznaczone dla dzieci sześcio-, siedmio-, ośmioletnich, służy stwierdzeniu symptomów zapowiadających możliwość wystąpienia trudności w czytaniu i pisaniu, a szczególnie symptomów ryzyka dysleksji rozwojowej, czyli specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Konstrukcja poszczególnych zadań sprzyja utrzymaniu motywacji dziecka podczas pracy.


Wczesna diagnoza i interwencja terapeutyczna może znacząco zmniejszyć, a nawet uchronić dziecko przed niepowodzeniami w karierze szkolnej.

Przygotowanie pisemnej analizy wraz z zaleceniami terapeutycznymi.

(3 spotkania)

Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania.

Multimedialny pakiet interaktywnych zadań testowych służących do wstępnego rozpoznania przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci ośmioletnich w zakresie funkcji poznawczych (wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych), motorycznych i ich integracji.

Przygotowanie pisemnej analizy wraz z zaleceniami terapeutycznymi.

(2 spotkania)

Terapia pedagogiczna

Regularna terapia pedagogiczna, czyli oddziaływanie na przyczyny (tj. zaburzone analizatory i funkcje, ich integracja) i przejawy trudności w uczeniu się. Pomoc w zakresie dysleksji, dysgrafii, dysortografii  (a więc problemów np. z: czytaniem, pisaniem, myleniem podobnych liter, stosowaniem reguł ortograficznych, rozumieniem czytanego tekstu, niskim poziomem grafomotorycznym, koncentracją uwagi, pamięcią).  Uwzględnia opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego.

  • Terapia słuchu fonemowego w oparciu o program terapeutyczny GOSense Słuch i mowa  dla dzieci w wieku 6-10 lat.

  • Trening słuchania, czytania i pisania – moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 8–10 lat;

  • Litery, wspomaganie nauki liter, w tym umiejętności różnicowania grafemów – moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 6–8 lat;

  • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

  • Nauka języka polskiego dzieci powracających zza granicy.


Częstotliwość spotkań dostosowana do indywidualnych  możliwości dziecka i jego potrzeb.

Wczesna nauka czytania

Oferta zajęć mających na celu praktyczne kształtowanie umiejętności czytania różnorodnych wyrazów (a dla uczniów starszych - dłuższych form tekstowych), uporządkowanych w kilkunastu zestawach o zróżnicowanym poziomie trudności.
Nauka przez zabawę, która odbywa się m.in. przy użyciu dwóch części programu mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI przeznaczonych dla dzieci w wieku 3+ oraz 5+. Zawiera zestaw multimedialnych ćwiczeń do nauki czytania opartych na zbiorze sylab otwartych oraz ćwiczeń inspirowanych metodą 18 struktur wyrazowych. 

Zajęcia edukacyjne

Oferta zajęć edukacyjnych zorientowanych na rozwój predyspozycji i uzdolnień dzieci przejawiających ponadprzeciętną ciekawość świata:

- kształcenie myślenia strategicznego,

- nauka formułowania hipotezy,

- rozwijanie umiejętności abstrahowania, wnioskowania
i dedukowania,

- kształcenie kompetencji kluczowych jako połączenia wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji,

- stymulacja rozwoju poznawczego, emocjonalnego i motorycznego,

- integracja wiedzy szkolnej i pozaszkolnej.


Zajęcia prowadzone w oparciu o metodę projektów badawczych.

bottom of page